we_hero_culcar_collabjpg

Novogodišnji razgovor s novinarima: ProCredit zadržala lidersku poziciju u SME sektoru, portofilo u 2018. rastao 10%

17.12.2018

 

Sarajevo, 17. decembar/prosinac 2018. - Zaključno sa oktobrom ove godine ProCredit Bank BiH ostvarila je ukupan rast od 10%. Banka je sa 16 % udjela u tržištu zadržala lidersku poziciju u poslovanju sa malim i srednjim preduzećima (SME), istovremeno se nametnuvši na tržištu u poslovnju sa stanovništvom sa dosta inovacija kao digitalna banka čije usluge su prilagođene savremenim trendovima. U idućoj godini planiran je rast kreditnog portfolija u SME sektoru od oko 15%, istaknuto je danas u okviru novogodišnjeg razgovora članova Uprave ProCredit Bank Edina Hrnjice, predsjednika uprave, Amela Agića i Amira Salkanovića, članova uprave Banke, sa predstavnicima bosanskohercegovačkih medija.  

 

Lider SME sektora

ProCredit Bank ostaje posvećena razvoju bosanskohercegovačke privrede, a SME sektor vidi kao najvažniji pokretač razvoja u smislu otvaranja novih radnih mjesta i jačanja izvoza. Banka  je u ovoj godini zaključno sa oktobrom ostvarila rast od 10% a to sve uz jačanje kvalitete kreditnog portfolija. Bitno je istaći i da ProCredit na grupacijskom nivou također bilježi snažan rast kreditnog portfolija.

Poseban akcenat stavljen je na tzv. green portfolio u podržavanju investicija koje su ekološki i društveno odgovorne. Tako su udio u ukupnim investicionim kreditima 26,5% u 2018. godini činili green investicioni krediti, a od ukupnog portfolia banke green portfolio je 17,1%.

ProCredit Bank je i u 2018. nastavila pružati klijentima pristup povoljnim kreditnim i garantnim linijama Evropskog investicionog fonda i Evropske investicione banke. Ove garantne linije nude značajne pogodnosti malim i srednjim preduzećima, ne samo u komercijalnom smislu nego i kroz smanjenje kolateralne pokrivenosti, što je prepoznato kod klijenata kao veliki benefit. Tome svjedoči i podatak da je samo u toku 2018. godine plasirano 66 miliona KM iz garantnih linija koje koristi oko 200 preduzeća. I u idućoj godini planiran je nastavak uspješne saradnje sa evropskim partnerima kako bi našim klijentima omogućili što jednostavniji pristup povoljnijim garantnim i kreditnim linijama, istaknuto je.

Banka je zaokružila ranije započete pionirske procese digitalizacije, tako što je od 31.08.2018., 100% transakcija urađeno putem elektronskih kanala i zona 24/7. Od septembra 2018. godine u poslovnicama banke nema gotovine, odnosno implementiran je tzv. cashless model poslovanja. 

 

Poslovanje sa stanovništvom

Značajne rezultate dala je i nova, jedinstvena usluga za fizička lica koja je fokusirana na poslovanje sa stanovništvom. Banka je nastupila inovativno ponudivši set usluga za fizička lica sa izuzetnim pogodnostima u domenu plaćanja (20 besplatnih plaćanja), zatim besplatne konverzije KM i EUR valuta, te besplatna tri podizanja sa  beskontaktnom Mastercard karticom na bankomatima drugih banaka širom BIH, itd. Vrijedi istaći da je ova usluga osmišljena za sve klijente koji žele autonomiju u obavljanju bankarskih transakcija i da pri tome svi klijenti imaju isti tretman.

Banka je nastavila ulagati u unaprijeđenje PCB Direct online platforme za fizička lica koja omogućava online aplikaciju za usluge, kao i informacije o aktuelnoj ponudi banke za fizička lica.

Ovdje valja istaći da je jedna od najvažnijih prednosti banke upravo digitalno poslovanje, koje uključuje ATM-ove u KM i EUR valuti, mogućnost obavljanja svih bankarskih transakcija u zonama 24/7, te činjenica da je ProCredit jedina banka koja pruža mogućnost korištenja svih usluga u potpunosti bez gotovine.

Promovirajući kulturu štednje s jedne strane,  kao i  odgovornost u kreditiranju u smislu da se ne promoviraju i ne nude gotovinski i potrošački krediti sa druge strane, banka je razvila koncept jednostavnih i fleksibilnih štednih usluga. Pri tome, banka ta sredstva štediša koristi za plasmane SME klijentima za ulaganja u projekte koji jačaju privredu i generišu nova radna mjesta.

 

Prognoza za 2019.

Unatoč brojnim izazovima sa kojima se susreću naši klijenti i mi kao institucija zajedno sa njima, počevši od nestabilne političke situacije, migracije stanovništva i radne snage, visokih nameta i sl., naš plan je daljnje jačanje tržišne pozicije kao lidera u poslovanju sa SME preduzećima, sa posebnim osvrtom na podršku izvoznicima, zatim podršku uvoznicima kroz stimulaciju kada su u pitanju prilivi i odlivi iz inostranstva, nastavak podrške finansiranju kroz garantne fondove i generalno nastavak sveobuhvatne posvećenosti SME sektoru kao nosiocu razvoja ekonomije u zemlji. U tom kontekstu je planiran rast kreditnog portfolija u malim i srednjim preduzećima od oko 15% u 2019 godini. Imajući u vidu strateško opredjeljenje banke i grupacije kada je u pitanju ovaj segment, poseban akcent ćemo ponovo dati razvoju tzv. „green“ investicijama sa dosegom 20% od ukupnog portfolija u ovom sektoru.

Također, nastavak započete implementacije novog koncepta prema fizičkim licima je strateško opredjeljenje banke u ovom segmentu i u 2019. godini. Napori uloženi u stvaranje digitalne banke su urodili plodom. Uvođenje jedinstvene usluge koja podrazumijeva cjelokupan set usluga prema fizičkim licima od održavanja računa, domaćih plaćanja, preko e-bankinga i kartice kojom se omogućavaju tri besplatna podizanja na svim bankomatima u državi, i sve to  po jedinstvenoj cijeni, pokazalo se revolucionarnim. Naše insistiranje na nepromoviranju potrošačkog bankarstva i nezaduživanju građana je očito naišlo na razmijevanje kod jednog dijela klijenata na našem tržištu u kojem su banke mahom fokusirane na potrošačko kreditiranje građana. Stoga,  u 2019. godini planiramo rast depozita fizičkih lica od oko 20%.

Dakle, nastavljamo sa promocijom direktnog bankarstva kao nečeg po čemu smo već prepoznati na tržištu i šire. Uvođenjem 100%-ne  automatizacije i potpuni  prestanak rada sa gotovinom, te fleksibilnost koju naš e-banking pruža kada je u pitanju upravljanje sredstvima su dodatni iskorak. Planiramo unapređenje nove m-banking aplikacije u 2019. godini koja će definitivno odgovoriti svim zahtjevima koje prosječan klijent može imati kod usluge mobilnog bankarstva. Također, planirano je i uvođenje plaćanja mobitelom negdje pred kraj 2019. godine. Pri tome je posebna pažnja posvećena sigurnosnim aspektima na svim nivoima u skladu sa najsavremenijim standardima  koji su danas dostupni na ovom polju, navodi se u saopćenju ProCredit Bank BiH povodom održanog novogodišnjeg razgovora sa novinarima, predstavnicima bosanskohercegovačkih medija.  

 

O ProCredit Bank BiH 

ProCredit Bank je bila prva međunarodna banka koja je došla u, tada već ratom razorenu, Bosnu i Hercegovinu čija se privreda dosta teško oporavljala. Bila je to 1997. godina i ProCredit grupacija je vidjela mogućnost razvoja te je poslala svoje eksperte koji su analizirajući tadašnje tržište ponudili rješenje u vidu finansiranja malih privrednika. Tokom godina banka se specijalizirala za mala i srednja preduzeća, koja su ujedno i  stvarni generator razvoja privrede, koja posluju regularno, blagovremeno izmiruju svoje obaveze, zapošljavaju nove radnike, unapređuju kvalitet života zajednice, izvoze itd. Danas sa ProCredit Bank posluju jake, stabilne i prepoznatljive bh kompanije. ProCredit Bank već godinama čini iznimne napore da upravo njima omogući pristup neophodnim sredstvima za unapređenje poslovanja, pa tako danas našim klijentima nudimo pristup kreditnim linijama sa dosta nižim kamatnim stopama te garantnim linijama koje značajno reduciraju zahtjeve za kolateralnom pokrivenošću.Već duži period banka nudi finansiranje kroz kreditne/garantne linije Europske unije, Svjetske banke i USAID-a.Također, s ciljem poticanja izvoza domaćim privrednicima ProCredit Bank nudi najbolje cijene međunarodnog platnog prometa gdje se posebno izdvaja plaćanje prema sestrinskim bankama iz ProCredit grupacije,  2.5 eura po transakciji. ProCredit Bank BiH je dio ProCredit grupacije sa sjedištem u Frankfurtu, Njemačka. Banka je u apsolutnom vlasništvu ProCredit Holdinga, majčinske kompanije ProCredit grupacije. Dioničari ProCredit Holdinga uključuju strateške investitore, Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest te renomirana imena poput fondacije DOEN, KfW i IFC (dio grupacije Svjetske banke). Više na www.procreditbank.ba.