we_hero_culcar_collabjpg

Vi pitate, mi odgovaramo

Iz knjige o odnosima s javnošcu “PRavo na uspjeh”!, Adisa Hasakovica

  • Kako biti društveno odgovoran u ‘neodgovorna’ vremena?

    “No, smatrajte to gotovo obavezom, 4sbudite društveno odgovorni! Jako je važno da li ?ete, primjerice, voditi ra?una o okolišu, ulagati u nove i ?iste tehnologije, ponekad se i odre?i dijela profita da biste pomogli ljudima u nevolji, misliti na zaposlene, ali i oglašavati se uvijek kada osjetite da su vaši interesi ugroženi, bilo nekom vladinom odlukom ili uticajem raznih lobija koji ne žele dobro niti vama niti društvu.

    Dakle, sa aspekta odnosa s javnoš?u, mislim da ?u re?i nešto novo u odnosu na dosadašnje rasprave, ako kažem da ova ravan odnosa s javnoš?u nikako u kvalitativnom smislu ne smije biti jednosmjerna.

    Biti društveno odgovoran ne zna?i misliti, govoriti i raditi samo ono što bi se javnosti dopalo, pa makar i po cijenu vlastitog gubitka.  Naprotiv, odgovoran sa aspekta PR angažmana u društvu s ciljem da bi ono bilo bolje, zna?i biti kriti?an prema svim njegovim negativnostima i devijacijama. Drugim rije?ima, to zna?i sudjelovati u kreiranju i unaprije?enju onih društvenih vrijednosti koje su, najprostije re?eno, na strani dobra.

    I još jednom: društvena odgovornost da, ali ne na vlastitu štetu”.